Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ข่าวการศึกษา | 7 เมษายน 2564 14:46:40

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างปัญญาในรูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ที่บูรณาการกับการทำงานตามอมตะโอวาท งานหนักไม่เคยฆ่าคนมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถพัฒนาทักษะเดิม สร้างเสริมทักษะใหม่มีวิธีคิดของการเป็นผู้ประกอบการมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร มีความตระหนักต่อสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมยึดมั่นในความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตามจุดยืนของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ว่า มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต

ปรัชญาของสาขาวิชาเกษตรป่าไม้

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาประเทศอันมีการเกษตรเป็นรากฐาน พร้อมทั้งสามารถนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ประโยชน์เพื่อที่จะนำมาบูรณาการเสริมสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนและพร้อมที่จะเป็นผู้นำและสามารถใช้องค์ความรู้ทางด้านเกษตรป่าไม้ไปเป็นผู้ประกอบการ(Entrepreneur)ได้