Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
หลักสูตรเกษตรป่าไม้เรียนอะไรบ้าง
ข่าวการศึกษา | 7 เมษายน 2564 14:48:21

http://www.education.mju.ac.th/www/programStructure.aspx?programid=62308030

หลักสูตรเกษตรป่าไม้

ความสำคัญของเกษตรป่าไม้ เป็นรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมในการผสมผสานระหว่างกิจกรรมด้านการเกษตร ป่าไม้ การเลี้ยงสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ โดยมีกิจกรรมไม้ยืนต้นเป็นองค์ประกอบหลักในหน่วยพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดในทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระบบเกษตรป่าไม้จึงเป็นระบบที่มีการใช้ที่ดินปลูกไม้ยืนต้นร่วมกับพืชเกษตรและ/หรือสัตว์เลี้ยง โดยมีการจัดการช่องว่างหรือจัดช่วงเวลาให้เหมาะสม โดยองค์ประกอบภายในระบบมีปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมทั้งด้านนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจ อันเป็นการใช้ที่ดินที่ผสมผสานความกลมกลืนให้เกิดขึ้นระหว่างไม้ยืนต้นกับกิจกรรมการเกษตรต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของที่ดินหน่วยหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นระดับแปลง ระดับฟาร์ม ระดับลุ่มน้ำ ไปจนถึงระดับประเทศ ซึ่งถือได้ว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาด้านการเกษตรและด้านป่าไม้ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการทำการเกษตรกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ Organic University, Green University และ Eco University