Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ปี 1 ถึงปี 4 พวกเราเรียนอะไรกันบ้าง
ข่าวการศึกษา | 7 เมษายน 2564 14:37:35

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

..........

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มสังคมศาสตร์ วิชาที่ 1

3

-

-

-

..........

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มมนุษยศาสตร์ วิชาที่ 1

3

-

-

-

กป101

พื้นฐานการเกษตร

3

2

3

5

ศท141

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

3

2

2

5

คศ 100

คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

3

3

0

6

คม100

เคมีทั่วไป

3

2

3

5

ชว100

ชีววิทยาทั่วไป   

3

2

3

5

รวม

21

-

-

-

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

..............

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มสังคมศาสตร์ วิชาที่ 2

3

......

......

......

..............

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิชาที่ 1

3

......

......

......

..............

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มมนุษยศาสตร์ วิชาที่ 2

3

......

......

......

กป126

เกษตรป่าไม้เบื้องต้น

3

2

3

5

ศท142

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

3

2

2

5

ศท031

การใช้ภาษาไทย

3

2

2

5

ฟส 102

ฟิสิกส์พื้นฐาน

3

2

3

5

รวม

21

-

-

-

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

กป 211

การจัดการด้านการเกษตร

3

2

3

5

กป212

ปฐพีศาสตร์ประยุกต์

3

2

3

5

กป222

ป่าและการป่าไม้

3

2

3

5

ศท 243

ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1

3

2

2

5

กป 271

ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐกิจสังคม

3

2

3

5

คม250

เคมีอินทรีย์

3

3

0

6

ชว210

พฤกษศาสตร์

3

2

3

5

รวม

21

-

-

-

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

..........

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิชาที่ 2

3

-

-

-

กป201

รุกขวิทยา

3

2

3

5

กป 202

หลักวนวัฒนวิทยา

3

2

3

5

กป 203

นิเวศวิทยาของพืช

3

2

3

5

กป 221

การอารักขาพืชประยุกต์

3

2

3

5

…………..

เลือกวิชาภาษาอังกฤษจากรายวิชาแกน 1 วิชา

3

-

-

-

รวม

18

-

-

-

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

กป321

การจัดการระบบเกษตรป่าไม้

3

2

3

5

กป 331

การวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรป่าไม้

3

2

3

5

สต301

หลักสถิติ

3

3

0

6

ชว310

สรีรวิทยาของพืช

3

2

3

5

..........

กลุ่มวิชาเอกเลือก วิชาที่ 1

3

-

-

-

..............

วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 1

3

-

-

-

กป 392

การปฏิบัติการทางเกษตรป่าไม้ 1

1

0

3

1

รวม

19

-

-

-

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่  2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

กป 325

การจัดการป่าชุมชน

3

2

3

5

กป 361

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประยุกต์ทางเกษตรป่าไม้

3

2

3

5

กป 392

การปฏิบัติการทางเกษตรป่าไม้ 2

1

0

3

1

กป 393

สัมมนา

1

0

2

1

..........

กลุ่มวิชาเอกเลือก วิชาที่ 2

3

-

-

-

..........

วิชาเลือกเสรี วิชาที่ 2

3

-

-

-

รวม

14

-

-

-

 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

กป 451

อุทกวิทยาป่าไม้

3

2

3

5

………….

กลุ่มวิชาเอกเลือก วิชาที่ 3

3

-

-

-

………….

กลุ่มวิชาเอกเลือก วิชาที่ 4

3

-

-

-

รวม

9

-

-

-

 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

มพ 497

สหกิจศึกษา  หรือ

9

ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์

มพ 498

การเรียนรู้อิสระ  หรือ

9

มพ 499

การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ

9

รวม

9

ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์

 

หมายเหตุ :    ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนสลับกันได้ 

ตามความเหมาะสม / ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร